ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန / ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

၃၆၃/ ၄၂၁ ကုန်သည်လမ်းနှင့် သိမ်ဖြူလမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

တယ်လီဖုန်း - ၀၁−၉၀၁၀၀၄၀

ဖက်စ်: ၀၁−၃၉၇၆၄၁